Có 1 kết quả:

即或 jí huò

1/1

jí huò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) even if
(2) even though