Có 1 kết quả:

急如星火 jí rú xīng huǒ ㄐㄧˊ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. as hurried as a shooting star (idiom); requiring immediate action
(2) extremely urgent