Có 2 kết quả:

极深研几 jí shēn yán jǐ ㄐㄧˊ ㄕㄣ ㄧㄢˊ ㄐㄧˇ極深研幾 jí shēn yán jǐ ㄐㄧˊ ㄕㄣ ㄧㄢˊ ㄐㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

deep and detailed investigation (idiom)

Từ điển Trung-Anh

deep and detailed investigation (idiom)