Có 2 kết quả:

及时处理,事半功倍 jí shí chǔ lǐ , shì bàn gōng bèi及時處理,事半功倍 jí shí chǔ lǐ , shì bàn gōng bèi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) timely handling doubles the effect and halves the effort
(2) the right approach saves effort and leads to better results
(3) a stitch in time saves nine

Từ điển Trung-Anh

(1) timely handling doubles the effect and halves the effort
(2) the right approach saves effort and leads to better results
(3) a stitch in time saves nine