Có 1 kết quả:

急性照射 jí xìng zhào shè

1/1

jí xìng zhào shè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

acute exposure