Có 2 kết quả:

即早 jí zǎo及早 jí zǎo

1/2

jí zǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

as soon as possible