Có 2 kết quả:

几百 jǐ bǎi幾百 jǐ bǎi

1/2

jǐ bǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

several hundred