Có 2 kết quả:

几个 jǐ gè幾個 jǐ gè

1/2

jǐ gè [jǐ ge]

giản thể

Từ điển phổ thông

một vài, vài