Có 2 kết quả:

几个 jǐ ge幾個 jǐ ge

1/2

jǐ ge [jǐ gè]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a few
(2) several
(3) how many