Có 2 kết quả:

几何光学 jǐ hé guāng xué幾何光學 jǐ hé guāng xué

1/2

Từ điển Trung-Anh

geometric optics

Từ điển Trung-Anh

geometric optics