Có 2 kết quả:

几何量 jǐ hé liàng幾何量 jǐ hé liàng

1/2

jǐ hé liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

geometric quantity

jǐ hé liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

geometric quantity