Có 2 kết quả:

几何学 jǐ hé xué幾何學 jǐ hé xué

1/2

jǐ hé xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

geometry

jǐ hé xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

geometry