Có 2 kết quả:

几年 jǐ nián幾年 jǐ nián

1/2

jǐ nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a few years
(2) several years
(3) how many years