Có 2 kết quả:

几天 jǐ tiān幾天 jǐ tiān

1/2

jǐ tiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

several days