Có 2 kết quả:

几许 jǐ xǔ ㄐㄧˇ ㄒㄩˇ幾許 jǐ xǔ ㄐㄧˇ ㄒㄩˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) how many
(2) quite a few