Có 2 kết quả:

脊椎动物门 jǐ zhuī dòng wù mén脊椎動物門 jǐ zhuī dòng wù mén

1/2

Từ điển Trung-Anh

Vertebrata, the phylum of vertebrates

Từ điển Trung-Anh

Vertebrata, the phylum of vertebrates