Có 2 kết quả:

荠菜 jì cài薺菜 jì cài

1/2

jì cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris)