Có 2 kết quả:

剂量效应 jì liàng xiào yìng劑量效應 jì liàng xiào yìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

dose effect

Từ điển Trung-Anh

dose effect