Có 2 kết quả:

技术标准 jì shù biāo zhǔn技術標準 jì shù biāo zhǔn

1/2

Từ điển Trung-Anh

technology standard

Từ điển Trung-Anh

technology standard