Có 2 kết quả:

加封官阶 jiā fēng guān jiē加封官階 jiā fēng guān jiē

1/2

Từ điển Trung-Anh

to confer additional titles on a nobleman

Từ điển Trung-Anh

to confer additional titles on a nobleman