Có 2 kết quả:

加吉魚 jiā jí yú ㄐㄧㄚ ㄐㄧˊ ㄩˊ加吉鱼 jiā jí yú ㄐㄧㄚ ㄐㄧˊ ㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

porgy (Pagrosomus major)

Từ điển Trung-Anh

porgy (Pagrosomus major)