Có 2 kết quả:

加减乘除 jiā jiǎn chéng chú加減乘除 jiā jiǎn chéng chú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) four rules of arithmetic
(2) addition, subtraction, multiplication and division

Từ điển Trung-Anh

(1) four rules of arithmetic
(2) addition, subtraction, multiplication and division