Có 2 kết quả:

家庭主夫 jiā tíng zhǔ fū ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄈㄨ家庭煮夫 jiā tíng zhǔ fū ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄈㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

househusband

Từ điển Trung-Anh

househusband