Có 2 kết quả:

家乡菜 jiā xiāng cài家鄉菜 jiā xiāng cài

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) regional dish
(2) local cuisine

Từ điển Trung-Anh

(1) regional dish
(2) local cuisine