Có 2 kết quả:

家貲萬貫 jiā zī wàn guàn ㄐㄧㄚ ㄗ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ家赀万贯 jiā zī wàn guàn ㄐㄧㄚ ㄗ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

immensely rich

Từ điển Trung-Anh

immensely rich