Có 2 kết quả:

加足馬力 jiā zú mǎ lì ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ加足马力 jiā zú mǎ lì ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to go at full throttle
(2) (fig.) to go all out
(3) to kick into high gear

Từ điển Trung-Anh

(1) to go at full throttle
(2) (fig.) to go all out
(3) to kick into high gear