Có 2 kết quả:

荚膜组织胞浆菌 jiá mó zǔ zhī bāo jiāng jūn莢膜組織胞漿菌 jiá mó zǔ zhī bāo jiāng jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Histoplasma capsulatum

Từ điển Trung-Anh

Histoplasma capsulatum