Có 2 kết quả:

甲虫 jiǎ chóng甲蟲 jiǎ chóng

1/2

jiǎ chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beetle

jiǎ chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beetle