Có 1 kết quả:

假否定句 jiǎ fǒu dìng jù

1/1

jiǎ fǒu dìng jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

false negative