Có 1 kết quả:

假拱 jiǎ gǒng

1/1

jiǎ gǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blind arch
(2) false arch