Có 1 kết quả:

甲基安非他命 jiǎ jī ān fēi tā mìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

methamphetamine