Có 1 kết quả:

假象牙 jiǎ xiàng yá

1/1

jiǎ xiàng yá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

celluloid