Có 2 kết quả:

价层 jià céng價層 jià céng

1/2

jià céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

valency shell (chemistry)

jià céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

valency shell (chemistry)