Có 2 kết quả:

駕鶴成仙 jià hè chéng xiān ㄐㄧㄚˋ ㄏㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ驾鹤成仙 jià hè chéng xiān ㄐㄧㄚˋ ㄏㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to fly on a crane and become immortal

Từ điển Trung-Anh

to fly on a crane and become immortal