Có 2 kết quả:

价钱 jià qian價錢 jià qian

1/2

jià qian [jià qián]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

price

jià qian [jià qián]

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

price