Có 1 kết quả:

兼程 jiān chéng

1/1

jiān chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to travel at double speed
(2) to make all haste

Một số bài thơ có sử dụng