Có 2 kết quả:

坚持下去 jiān chí xià qù堅持下去 jiān chí xià qù

1/2

Từ điển Trung-Anh

to press on

Từ điển Trung-Anh

to press on