Có 2 kết quả:

尖括号 jiān kuò hào尖括號 jiān kuò hào

1/2

jiān kuò hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

angle brackets < >

jiān kuò hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

angle brackets < >