Có 2 kết quả:

坚贞不屈 jiān zhēn bù qū堅貞不屈 jiān zhēn bù qū

1/2

Từ điển Trung-Anh

faithful and unchanging (idiom); steadfast

Từ điển Trung-Anh

faithful and unchanging (idiom); steadfast