Có 2 kết quả:

减半 jiǎn bàn減半 jiǎn bàn

1/2

jiǎn bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reduce by half