Có 2 kết quả:

简本 jiǎn běn ㄐㄧㄢˇ ㄅㄣˇ簡本 jiǎn běn ㄐㄧㄢˇ ㄅㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) concise edition
(2) abridged edition

Từ điển Trung-Anh

(1) concise edition
(2) abridged edition