Có 2 kết quả:

俭薄 jiǎn bó ㄐㄧㄢˇ ㄅㄛˊ儉薄 jiǎn bó ㄐㄧㄢˇ ㄅㄛˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to lack the necessities of life

Từ điển Trung-Anh

to lack the necessities of life