Có 2 kết quả:

检察总长 jiǎn chá zǒng zhǎng檢察總長 jiǎn chá zǒng zhǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

Prosecutor-General (Tw)

Từ điển Trung-Anh

Prosecutor-General (Tw)