Có 2 kết quả:

简单明了 jiǎn dān míng liǎo ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˇ簡單明瞭 jiǎn dān míng liǎo ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) clear and simple
(2) in simple terms

Từ điển Trung-Anh

(1) clear and simple
(2) in simple terms