Có 2 kết quả:

捡了芝麻丢了西瓜 jiǎn le zhī ma diū le xī guā撿了芝麻丟了西瓜 jiǎn le zhī ma diū le xī guā

1/2

Từ điển Trung-Anh

to let go of the big prize while grabbing at trifles (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to let go of the big prize while grabbing at trifles (idiom)