Có 2 kết quả:

减数分裂 jiǎn shù fēn liè減數分裂 jiǎn shù fēn liè

1/2

Từ điển Trung-Anh

meiosis (in sexual reproduction)

Từ điển Trung-Anh

meiosis (in sexual reproduction)