Có 2 kết quả:

简要介绍 jiǎn yào jiè shào簡要介紹 jiǎn yào jiè shào

1/2

Từ điển Trung-Anh

brief introduction

Từ điển Trung-Anh

brief introduction