Có 2 kết quả:

俭以养廉 jiǎn yǐ yǎng lián儉以養廉 jiǎn yǐ yǎng lián

1/2

Từ điển Trung-Anh

frugality makes honesty (idiom)

Từ điển Trung-Anh

frugality makes honesty (idiom)