Có 2 kết quả:

简则 jiǎn zé簡則 jiǎn zé

1/2

jiǎn zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) general rule
(2) simple principle

jiǎn zé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) general rule
(2) simple principle