Có 2 kết quả:

餞別 jiàn biè ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄝˋ饯别 jiàn biè ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄝˋ

1/2

Từ điển phổ thông

tiễn biệt

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển phổ thông

tiễn biệt